Regulamin
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania Sklepu internetowego
działającego pod adresem www.da-italia.com prowadzonego przez TEO spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, mieszczącą się w Poznaniu (61-625) przy ul.
Hawelańskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000399615, NIP: 777-322-10-95, REGON: 301953365, (dalej: TEO sp. z o.o.
sp.k.)
 
Niniejszy Regulamin jest skierowany zarazem do konsumentów, jak i przedsiębiorców,
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i tryb
zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu
internetowego, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu
internetowego oraz politykę prywatności i plików Cookies.
 
Klient ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez klienta z możliwości zawarcia umowy na
drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy
prawa.
 

I. Słowniczek.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, zawarte poniżej terminy będą miały następujące
znaczenie:
1. Regulamin: niniejszy dokument określający ogólne warunki sprzedaży towarów,
zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez TEO sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem
Sklepu internetowego działającego pod adresem: www.da-italia.com oraz politykę
prywatności i plików Cookies;
2. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator danych osobowych: spółka działająca pod
firmą TEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mieszcząca się w
Poznaniu (61-625) przy ul. Hawelańskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399615, NIP: 777-322-10-95, REGON:
301953365;
3. Zamawiający: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca
Zamówienie w Sklepie oraz strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze
Sprzedawcą;
4. Konsument: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;
5. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą;
6. Usługobiorca: każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem
sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;
7. Użytkownik: użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
8. Sklep: Sklep internetowy dostępny pod adresem www.da-italia.com, za
pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie, w celu
doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;
9. Zamówienie: oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Zamawiającego za
pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;
10. Formularz Zamówienia: interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej
Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia,
11. Towar: prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży;
12. Umowa zawarta na odległość: umowa zawarta z konsumentem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
13. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459 – tekst jednolity), zawarta między
Sprzedawcą a Zamawiającym za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu;
14. Usługa elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną, czyli bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie
Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości
nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
15. Serwis: system stron www udostępniony pod adresem internetowym
www.da-italia.com stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych,
zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi
relacjami.
16. Konto: część Serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych
funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
 

II. Sposoby porozumiewania się z Zamawiającym.

1. Sprzedawca udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech
towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży.
Obsługa jest dostępna w dni robocze w godzinach 8-16 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
da.italia.showroom@gmail.com. Na zapytanie kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej
obsługa odpowiada w terminie do 48 godzin.
2. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego Zamówienia kontaktuje się z
Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez
Zamawiającego numer telefonu w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego
przez niego Zamówienia.

III. Tryb zawarcia umowy sprzedaży.

1. Informacje przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
2. W celu dokonania zakupu towarów prezentowanych w Sklepie należy złożyć
Zamówienie za pomocą Formularza zamówienia, udostępnionego na stronie internetowej
Sklepu.
3. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.da-italia.com przez 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy,
Zamówienie musi zawierać następujące dane:
a) nazwiska i imiona Zamawiającego lub nazwę Zamawiającego;
b) numer telefonu Zamawiającego;
c) adres poczty elektronicznej e-mail Zamawiającego;
d) adres do wysyłki,
e) danych niezbędnych do wystawienia faktury.
5. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za podanie przez Zamawiającego błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych.
6. Złożenie Zamówienia  stanowi złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego
wiadomości o akceptacji zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji. Oświadczenie o
przyjęciu zamówienia do realizacji, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy na odległość,
jest przesyłane przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. Poczta elektroniczna stanowi trwały
nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
Podmiotem świadczącym płatności online jest Blue Media S.A.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
9. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca

zawiadamia o tym Zawiadamiającego przesyłając mu wiadomość na adres poczty
elektronicznej z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.
10. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
11. Jeśli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Sprzedawcę umyślnie.
12. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana
Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem
Zamówienia.
13. Sprzedawca realizuje Zamówienia -na terytorium Unii Europejskiej. Informacje o
dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przed
złożeniem Zamówienia.

IV. Warunki płatności.

1. Wszystkie ceny Towarów podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie złoty
polski i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu
dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
2. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić
Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych
towarów i koszty ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
a) przelew elektroniczny na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:
84 1240 6524 1111 0010 7782 8818
b) System płatności elektronicznych
c) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
c) pobranie

4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są
dostępne ze względu na przedmiot Zamówienia i wartość zamawianych rzeczy. Darmowa wysyłka kurierska DHL Express możliwa jest tylko w przypadku płatności z góry powyżej kwoty 250zł. Darmowa przesyłka kurierska DHL standard obowiązuje tylko na terenie Polski.
5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przez Zamawiającego przed
złożeniem Zamówienia.
6. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. W
przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Zamawiający zobowiązany
jest uiścić cenę niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem
rzeczy. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności gotówką za pobraniem,
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
7. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, płatność zostanie
uznana za dokonaną z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Zamawiającego, dołącza do przesyłki będącej
przedmiotem dostawy fakturę VAT albo przesyła na adres poczty elektronicznej podany
przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.
10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 
V. Warunki dostawy.
 
1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy
będące przedmiotem tej Umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający
jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
2. Dostawa towarów do Zamawiającego jest co do zasady odpłatna. Koszty dostawy
towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane
Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia. Czasami są błędy albo poprawić błędy albo
zapis broniący nas przed błędami
3. Kurier dostarczający Zamówienie jest zobowiązany do rozładowania samochodu pod
adresem wskazanym w Zamówieniu. W przypadku dostaw produktów wielkogabarytowych,
o wadze przekraczającej 35 kg, kurier nie ma obowiązku dalszego przenoszenia i wnoszenia
towaru do miejsca docelowego.
4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar w terminie wskazanym w
oświadczeniu Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji, nie później niż:
a) jeżeli Zamawiającym jest konsument - nie później niż w terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia Sprzedawcy przekraczającego 30
dni Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po
jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
b) jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca - nie później niż w terminie 8 tygodni
od dnia zawarcia umowy. W przypadku trudności w realizacji zamówienia,
termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania umowy.
Jeśli jednak po zawarciu umowy okaże się, że realizacja zamówienia jest
niemożliwa, Zamawiający może odstąpić od umowy i domagać się zwrotu
uiszczonej ceny sprzedaży.
5. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności przyjęcia zamówień do realizacji.
6. Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny albo faktura VAT. Dokument
sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia. Brak
któregokolwiek z tych dokumentów należny niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.
7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce
wskazane w Zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika. W razie stwierdzenia ubytku
lub uszkodzenia przesyłki Zamawiający ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego
protokołu szkody. Konieczność zachowania opakowania zewnętrznego, jeżeli nie można tego
wymagać od konsumenta to chociaż firmy
8. Istnieje możliwość skorzystania przez Zamawiającego z wariantu „darmowej wysyłki od
250 zł”, która jest dostępna dla Zamówień, których wartość wynosi co najmniej 250zł
oraz dostawa ma zostać dokonana na terytorium Polski.
 
VI. Procedura reklamacyjna. (od firm protokół szkody spisany z kurierem oraz
zachowanie opakowania zewnętrznego)
 
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu towar bez wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej rzeczy sprzedanej,
Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.
4. W przypadku postępowania reklamacyjnego Zamawiający może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba
że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni
Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez
Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od
wad lub usunięcia wad. Jeśli Zamawiającym jest konsument, może zamiast
zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od
wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od
wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na
jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez
Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli
Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny
od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi
przewyższają cenę Towaru.
5. Jeżeli Zamawiający jest przedsiębiorcą, to w ramach postępowania reklamacyjnego, z
uwagi na wadę rzeczy sprzedanej, nie może on złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
nawet gdy rzecz była już wymieniona lub naprawione przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Zamawiający będący przedsiębiorcą nie może odstąpić od umowy nawet, gdyby wada rzeczy była istotna.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu. Roszczenie o usunięcie wady
lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia
stwierdzenia wady. Jeśli Zamawiającym jest Konsument termin ten nie może zakończyć się
przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Zamawiający
może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu
wady Towaru. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu
ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub
usunięcia wady.
6. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub
osobiście w siedzibie Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie
Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer
telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe
osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady
będącej podstawą złożenia reklamacji.
7. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają
wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn
zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru
szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub
niezgodność występują. Towar powinien zostać należycie opakowany, tak aby zapewnić mu
należytą ochronę podczas transportu.
8. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawcy przez Zamawiającego będącego
przedsiębiorcą, jest on zobowiązany do odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu
zewnętrznym.
9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia i o
rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
10. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi niezbędne jest
dostarczenie zakupionego towaru do Sprzedawcy, Zamawiający obowiązany jest na koszt
Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
11. Jeśli Zamawiającym jest przedsiębiorca, to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenie lub utratę towaru podczas transportu.
 
VII. Konsumenckie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży.
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny
Sprzedawcy.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy można złożyć:
a) w formie pisemnej na adres: Da Italia, Teo sp. z o.o. sp.k, Hawelańska 1, 61-625 Poznań
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: da.italia.showroom@gmailc.om
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w
posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Jeśli Umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
10. W przypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu
rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym
trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest
równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta. koszty wysyłki w 2 strony ?
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do
umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu.
 
VIII. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 
1. Usługodawca świadczy Usługi zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, a w
szczególności usługi informacyjne, komunikacyjne i usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie
Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o
określonym adresie URL.
3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie
Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy
składania zamówień i zawierania na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach
tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka, formularz zamówień, a
także usługę rejestracji w Serwisie.

IX. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
a) połączenie z siecią Internet,
b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie
dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet
przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script, FLASH obsługą plików Cookies
oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768,
c) przeglądarka: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza,
Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi
najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024
px.
2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i
funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć
wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności
sklepu da-italia.com, należy je wszystkie wyłączyć.
3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza
Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu założenia konta,
konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-
mail).
4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Usługobiorcę Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest również
dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia
przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy
 
X. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w
niniejszym Regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z
danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach
wskazanych w niniejszym regulaminie.
2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W
przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną nie mających charakteru ciągłego rozwiązuje się automatycznie bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do
rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z
usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na
charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

XI. Reklamacje usług elektronicznych.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług, jak również
związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać pisemnie, listem
poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail,
numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane
kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi
składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-
mail podany w zgłoszeniu.
 
XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 
1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to
zgodę.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument
może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze
Sprzedawcą,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej
pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną
stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców
dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
XIII. Ochrona danych osobowych.

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu określa
zamieszczona klauzula informacyjna, wskazująca w szczególności na dane
administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych
Użytkowników Sklepu, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.
2. Zakres danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Sklep za zgodą
Użytkownika przez Sklep jest następujący:
a) realizacja zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej,
b) możliwość kontaktu ze Sklepem, zapytanie o ofertę lub otrzymanie materiałów
marketingowych: imię, numer telefonu dodatkowo i dobrowolnie, adres poczty
elektronicznej,
c) przesłanie zapytania w zakresie dostępności produktów, gwarancji i reklamacji: imię,
nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
3. Użytkownik w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej
następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku
chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty
elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą
mailową).
4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na
potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.
5. Sklep zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje
środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu. Sklep spełnia
wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Ponadto, Sklep zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
6.Sklep powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie podmiotom  wskazanym w Polityce prywatności oraz właściwym obowiązku informacyjnym, a w szczególności następującym podmiotom: DHL Express Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, Bluemedia S.A. z siedzibą w Sopocie, Dreamcommerce S.A.  celu zapewnienia obsługi technicznej Sklepu oraz w zakresie usługi hostingowej.
7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne. Realizacja usług
świadczonych przez Sklep możliwa jest po dobrowolnym podaniu danych i  wyrażeniu
zgody.
8. Informacje dotyczące przetwarzania przez Sklep danych osobowych Użytkowników
określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies na stronie Sklepu oraz
właściwa klauzula informacyjna dotycząca danej usługi.
 
 
XIV. Pozostałe postanowienia.

1. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie,
zapisanie i wydrukowanie.
2. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie, zarejestrowani klienci będą powiadomieni
drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail).
Powiadomienie zostanie wysłane na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego
Regulaminu. Ewentualne zmiany wprowadzone będą w celu dostosowania regulaminu do
obowiązującego stanu prawnego.
4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla klienta na stronie da-italia.com
w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki
posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu
zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i
poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej
Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na Stronie
Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie
Internetowej Sklepu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym
jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).


Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego da-italia.com
(formularz ten można wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


…………………………………………………………………

miejscowość i data

Nadawca:
Imię i nazwisko Konsumenta:
Adres Konsumenta:
Nr telefonu:
e-mail:
numer konta: 

Adresat: Sklep da-italia.com
TEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:
1. Numer zamówienia:
2. Towar, którego dotyczy odstąpienie:
3. Cena towaru, którego dotyczy
odstąpienie:


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl